به نام خدا
When you feel unlovable, unworthy and unclean,
when you think that no one can heal you,
Remember, Friend,
God Can.

وقتی احساس نا توانی در دوست داشتن می کنی
وقتی احساس بی لیاقتی می کنی
وقتی احساس نا پاکی می کنی
وقتی احساس می کنی کسی نمی تونه درد ها تو لیتیام ببخشه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

When you think that you are unforgivable
for your guilt and your shame
Remember, Friend,
God Can.

وقتی احساس می کنی قابل بخشش نیستی
برای شرم و گناه هات
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

When you think that all is hidden
and no one can see within
Remember, Friend,
God Can.

وقتی فکر می کنی همه چیز پنهانه
و هیچکس نمی تونه درون رو ببینه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

 

And when you have reached the bottom
And you think that no one can hear
Remember my dear Friend
God Can.

وقتی به کلید می رسی و فکر می کنی
هیچکس صدایت را نمی شنود
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 

 

And when you think that no one can love
The real person deep inside of you
Remember my dear Friend,
God Does.

وقتی فکر می کنی کسی نمی تونه
به شخص حقیقیی که درون است
عشق بورزه
به یاد داشته باش دوست من
خدا می تونه

 


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X